Modna revija kumar

Prej¹njo soboto je bil pripravljen prikaz najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci naredili za prihajajoèo sezono. Med obèinstvom smo lahko celo identificirali veè znanih osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je trajala na naj¹ibkej¹i toèki, celotna se je pripravila brez ovir. Na povr¹ini lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. V proizvodnji so bili uporabljeni samo preprosti in subtilni materiali z ogromnimi barvitimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so u¾ivali v zraènem, barvitem maxi krilu v kvaèkastem odgovoru. Poleg njih so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzo z nakitom in vezenim bikinijem. Za lahka oblaèila so oblikovalci ponudili pletene kape z razliènimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in pisanimi cvetovi.Po predstavi je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene predvsem za to situacijo. Obleka je bila dana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih nekaj oblaèil iz zadnje zbirke. Dohodek od trenutne prodaje bo namenjen siroti¹nici. Poudariti je treba, da blagovna znamka z veseljem podpira razliène dobre in lepe zaloge. Njen delodajalec je ¾e veèkrat uporabljal svoje dra¾be, prodajno mesto pa je celo obiskalo tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka ¹la na toèke, ki so zdaj na kontaktu maja. Poleg tega je obvestil, da ¾eli podjetje odpreti spletno trgovino, v kateri bodo zbirke javne, razen v stacionarnih trgovinah.Lokalna blagovna znamka oblaèil je uèinkovita od najmoènej¹ih proizvajalcev oblaèil. V vsaki dr¾avi ima veè tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v sedanjosti, ¹e posebej, veliko najbolj zanimivih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Obèasno podjetje objavlja zbirke v sodelovanju s pomembnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke u¾ivajo tak¹no priznanje, da so pred zaèetkom trgovine pripravljene na premikanje v dolgih vrstah zjutraj. Te zbirke gredo isti dan.Uèinke te dru¾be iz mnogih hitrih let zelo cenijo uporabniki, tudi v kotu, kot drugje. Zdi se, da o njej ne omenja ¹tevilnih zadovoljstev, ki jih je prejela, in potrjujejo, da so èleni najvi¹je vrednosti.

Oglejte si trgovino: Oblaèila za enkratno uporabo