Modna revija belih torbic

V soboto je bila prikazana najnovej¹a zbirka lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci pripravili za sezono komuniciranja. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjen prikaz je vladal v najtemnej¹i komponenti, celotno pa je ¹lo brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Uporabili so popolnoma ¹iroke in majhne tkanine z velikimi barvnimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maksi krili v zbirki kvaèk. Prav tako so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzo z volanèki in vezenim bikinijem. Za lahke obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim pletene kape z visokimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroke, izdelane posebej za tokratno slovesnost. Obleka je bila prodana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega so se nekatera oblaèila iz zadnje zbirke ¹e vedno prodajala na dra¾bi. Dohodek iz te prodaje bo dodeljen va¹i siroti¹nici. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobrodelne in uèinkovite ukrepe. Njeni lastniki so veèkrat postavili svoje izdelke na dra¾be, in ko je bil predmet dra¾be celo stalen obisk iz tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo zadnja kolekcija zaèela poslovati v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da namerava dru¾ba odpreti spletno trgovino, v kateri bi bile druge zbirke bolj odloèilne kot v stacionarnih hipermarketih.Na¹e lastno oblaèilno podjetje sodi med nekatere od najbolj znanih proizvajalcev oblaèil v dr¾avi. Predstavlja veè tovarn v ¹ir¹em svetu. Zaposluje veè tisoè ljudi, med njimi veèina najbolj velièastnih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Na vseh stopnjah blagovne znamke zbirke delujejo skupaj z pomembnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke u¾ivajo tako dolg uspeh, da se tisti, ki so zjutraj pripravljeni na nakupovanje, pred postavitvijo trgovine prilagajajo v èakalne vrste. Te zbirke gredo isti dan.Materiali te ustanove iz mnogih let so zelo priljubljeni med uporabniki tako na obmoèju kot v tujini. Pi¹e o njej in ne opusti ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in nam daje kljuèe najvi¹je kakovosti.

https://choco-l.eu/si/

Oglejte si na¹o trgovino: Enkratna lekarna za oblaèila