Mikroskopi

Za tiste, ki jih davèni urad ne oceni prek blagajne, se servisna knjiga ne bo ¹tela za popolnej¹o. Vedno tisti, ki se odloèijo, da bodo postali vatowcami, ali veè, da prodajajo blago in ponujajo storitve, ko bodo videli, da uporabljajo blagajno kot nerezident, bodo imeli tak¹no knjigo na pravem mestu. Imeti morate dejstvo, da ste izgubili servisno knji¾ico blagajne, ki ima za vlagatelje slabe posledice. ©e posebej, in bodo vzeli pomen, ko poslovne¾ posku¹a prikriti tako prilo¾nost tako pred storitvenim podjetjem, kdaj in pred davènim uradom.

Storitvena knjiga je prikazana, ker pomeni vse vrste pregledov in popravil. Po naèelu spletne strani lahko predstavnik davènega urada odloèi, ali je poslovne¾ pravilno vodil evidenco ali ne. Torej, èe gre za izgubo ali unièenje servisne knjige, ne oklevajte in o tem obvestite urad. Priporoèljivo je ne le poroèati o tem, da je knjiga izgubljena, temveè tudi, da navede, kako je pri¹la do zadnje. Toda to ni konec dol¾nosti, ki jih mora podjetnik zapomniti v tak¹ni stvari.

Pomembneje je, da tudi po poroèanju o izgubi v pisarni, poklièete dru¾bo blagajno, nov filter, ki opravlja storitve in pregleduje blagajno. Njen prebivalec nam bo dal dvojnik. Omeniti je treba, da ima taka dru¾ba namen izdati varnostno kopijo knjige. Èe pa ¾e leta uporabljate nove storitvene storitve, morate ustvariti z dejstvom, da lahko dvojnik knjige manjka. Najbolje je, da vodite ta register in ga hranite na prijetnem mestu, kjer ga ni dovoljeno vzeti, ali tam, kjer ni dostopno vsem.

V primeru, da predstavnik davènega urada ugotovi, da obstajajo nepravilnosti v dvojniku, je to mogoèe razbrati iz potrebe po vrnitvi dodatka za nakup blagajne. Poleg tega, èe se je podjetnik sam odloèil ¹teti z naslovom kot zavezanec za DDV, se je po takem incidentu zgodilo tako, da bi zahteval izvzetje iz tega naèina vodenja evidenc.