Lucy garderobo

Prihaja dolgo prièakovana pomlad. Potem ne samo prilo¾nost, da izgubimo nekaj dodatnih kilogramov, temveè ¹e veè za izmenjavo na¹ih prehranjevalnih navad. V toplej¹em vremenu nas spodbuja, da opustimo te¾ko prebavljivo prehrano, ki temelji na mesnih in mleènih izdelkih, ter izkoristimo zdravje, ki ga ponujajo solate.

vitaminiSolate so prava vitaminska bomba. Zagotavljajo nam vse komponente, ki so potrebne za pravilno delovanje sistema. Poljaki se vedno zmeraj spominjajo na pripravljenost za uporabo proizvodov ¾ivalskega izvora. Zato je med na¹imi rojaki resnièno veliko bolezni srca in o¾ilja. Koronarna bolezen, ateroskleroza in hipertenzija so eden glavnih vzrokov smrti pri starej¹ih. Pogostej¹e u¾ivanje solat in zmanj¹anje ¾ivalskih proizvodov zmanj¹ata tveganje za bolezni, ki so na seznamu.

prebavljivostZelenjava je veliko la¾je prebavljiva kot telo in mleèni izdelki. V naèrtu prehranjevanja so manj prisotni, zaradi èesar se poèutimo bolje, ko jih pojedemo. Zelenjava ima alkalno reakcijo v nasprotju z mesnimi izdelki. Zahvaljujoè temu ne dodajajo intervjujev z zgago in hiperacidnostjo. Prehrana, ki temelji na u¾ivanju solat, je potem bolj zdrava in varnej¹a za na¹ naèrt hrane.

Enostavnost pripravePriprava solate ni ne¾na, ¹e posebej, èe imamo pravo opremo. Elektrièni zelenjavni helikopter jih bo naredil neverjetno hiter. Vse, kar morate storiti, je, da izberete zelenjavo, iz katere ¾elite doseèi solato, jih razre¾ite s pomoèjo stroja, preme¹ajte in potresite z ekstraktom limone. Èez nekaj sekund smo moèan in kalorièen obrok.

kaloriènaPred prijetnimi in poletnimi dnevi je treba izgubiti nekaj ma¹èobe, ki se nabira pozimi. Najla¾ji naèin za doseganje ¾elene vrednosti je, da greste na dieto, ki temelji na zelenjavi in solati. Hitro boste ugotovili, da je lahko okusnej¹a od tradicionalnih poljskih problemov in svinjskih kotletov. Kaj storiti, da pripravimo okusno solato, vam ni treba biti kuhar. Potrebujete le iznajdljivost in domi¹ljijo. Od nas je odvisno, s katerimi sestavinami bomo ustvarili na¹o pomembno in dobro solato.